Wednesday 12th Sept – Greetings Lesson

Wednesday 12th Sept – Greetings Lesson

Sawubona sisi!

Hello Sister!

-Yebo, sawubona sisi!

Yes, hello sister!

Unjani?

How are you?

-Ngiyaphila, wena unjani?

I am well, and how are you?

Nami ngiyaphila, ngiyabonga.

I am also well, thank you.

-Ngubani igama lakho?

What is your name?

Igama lami nguEllen, wena ungubani igama lakho?

My name is Ellen, and what is your name?

-Igama lami nguDani.

My name is Dani.

Ngiyajabula ukukwazi Dani.

I’m happy to meet you Dani.

-Nami ngiyajabula ukukwazi.

I’m also pleased to meet you.

Hhawu, kunomoya namhlanje!

Wow, it’s windy today!

-Yebo, kuyabanda!

Yes, it’s cold!

Wasifundaphi isiZulu?

Where did you learn isiZulu?

-Ngasincela ebeleni.

I got it from my mother.

Angizwa… Ngicela uphinde…

I didn’t hear… Please repeat…

-Ngithe ngasincela ebeleni!

I said I got it from my momma!

O, ungumZulu phaqa!

Oh, you’re a real Zulu!

-Yebo, ngingumZulu phaqa!

Yes, I’m a real Zulu!

Hhayi, sala kahle sisi!

Ok, stay well sister!

Hamba kahle!

Go well!

Leave a Reply

Close Menu