Thenjiwe Comedy YouTube – Annoying things African parents do – Embedded reading Podcast

Thenjiwe Comedy YouTube – Annoying things African parents do – Embedded reading Podcast

Embedded Reading #1

Umama kaThenjiwe: Thenjiwe!

UThenjiwe: Ma

 

Umama kaThenjiwe: Awuze la.

UThenjiwe: Ma ngisaqedela i-Homework.

 

Umama kaThenjiwe: Woza la, ngiyakubiza.

UThenjiwe: Yebo Ma.

 

Umama kaThenjiwe: Awungithathela iRemote.

UThenjiwe: Hhawu Ma(na), ungibizela iRemote eliseduze.

 

Umama kaThenjiwe: Hhayibo, Thenjiwe! Uyazi, unenhlanhla. Thina kwakuyithina esingamaRemote? Uyazi wena uluhlaza. Bekuyimina iRemote ekhaya, uma kudlala uSdumo, ngiye ngaphandle, ngiyobamba iAeriel, kuze kube ukuthi uyaphela uSdumo. Uyangihlanyisa!

UThenjiwe: Ngiyaxolisa Ma…

 

Embedded Reading #2

Umama kaThenjiwe: Thenjiwe!

UThenjiwe: Ma

 

Umama kaThenjiwe: Awuze la ntombi.

UThenjiwe: Ma ngisaqedela i-Homework.

 

Umama kaThenjiwe: Hhayi wena! Woza la, ngiyakubiza.

UThenjiwe: Yebo Ma.

 

Umama kaThenjiwe: Awungithathela iRemote.

UThenjiwe: Hhawu Ma(na) waze ungibize, ngibhizi, ungibizela iRemote eliseduze.

 

Umama kaThenjiwe: Hhayibo, Thenjiwe! Uyazi, unenhlanhla. Thina kwakuyithina uqobo lwethu esimangaRemote? Futhi yekela. Uyazi wena uluhlaza. Ngisakhula, bekuyimina iRemote ekhaya, uma kudlala uSdumo, ngiye ngaphandle, ngichiphiza iTV, ibuya iyahlihliza, ngiyobamba iAeriel, kuze kube ukuthi uyaphela uSdumo. Uyazi ukuthi uyangihlanyisa?

UThenjiwe: Ngiyaxolisa Ma…

 

Embedded Reading #3 (Full Version)

Umama kaThenjiwe: Thenjiwe!

UThenjiwe: Ma

Umama kaThenjiwe: Awuze la ntombi.
Won’t you come here my girl.

UThenjiwe: Ma ngisaqedela i-Homework.
Mom I’m just finishing my homework.

Umama kaThenjiwe: Hhayi wena! Woza la, ngiyakubiza. Hhawu, ayibaleki i-Homework. Woza bo! Ngiyakubiza wena!
Hey man! Come here, I’m calling you. Gosh, homework doesn’t run away. Come here! I’m calling you!

UThenjiwe: Yebo Ma.
Yes mom.

Umama kaThenjiwe: Awungithathela iRemote ungiphe yona.
Won’t you fetch me the remote?

UThenjiwe: Hhawu Ma(na) waze ungibize ngikude kangaka, ngibhizi ngenze i-Homework, ungibizela iRemote eliseduze kangaka nawe.
Ah mom, you called me from so far away, I’m busy doing homework, and you call me for something that’s so close?

 

Umama kaThenjiwe: Hhayibo, Thenjiwe! Angathi ngiyalibeka nawe ulibeke. Uyazi ukuthi wena, unenhlanhla ngoba khona manje ngabe ngiyakuthuma ukuthi “Vula iTV”. Thina kwakuyithina uqobo lwethu esingamaRemote, uyezwa? Futhi yekela, ngizomane ngizenzela.
Wow, Thenjiwe! I’m trying to speak and you’re speaking too. (Don’t speak while I’m speaking) Do you know that you, you are lucky because even now I could just send you to switch on the TV. It was us who were the Remotes, do you hear? Actually just leave it, I’ll just do it myself.

Uyazi wena uluhlaza kabi. Uyazi mina ngisakhula, bekuyimina iRemote lahpa ekhaya, bengikwazi ukuthi uma kudlala uSdumo, ngisukume ngihambe ngiye ngaphandle, ngichiphiza iTV uma ibuya iyahlihliza ngihambe ngiye ngaphandle, ngiyobamba iAeriel lapha abazali bami babuka iTV. Kuze kube ukuthi uyaphela uSdumo. Uyazi ukuthi uyangihlanyisa?
You know, you’re really rude. You know, when I was growing up, the remote was me, at home, I knew that when uSdumo was on (Sgudi Snayisi), I would get up and go outside, press buttons on the tv when it went fuzzy, and go back outside, and hold the aerial when my parents were watching TV. Until Sdumo’s show finished. Do you know that you drive me crazy? 

UThenjiwe: Ngiyaxolisa Ma…
I’m sorry mom…

Leave a Reply

Close Menu