Nothing’s more irritating than a new couple…

Nothing’s more irritating than a new couple…

Sanibona Bafundi!

Here’s a fun little Video in the spirit of Valentine’s day, not my personal views but all in good fun, enjoy!

[Video between 1:03 and 2:03]

Ngeke ube nesicefe njengeCouple entsha. Uyabona uma ngabe uke waya kuDouble Date nomjita osanda nokuthola intombi yakhe, uyabona isicefe…

You’ll never find anything more irritating than a new couple. You know, if you’ve ever been on a double date with a guy who’s just got a girlfriend, it’s so irritating…

Bafundzana yonke into, bafundzana ngisho amaStarter, “Uyawufuna uIce Cream?”
“Yebo ngiyawufuna. Nawe uyafuna?”

They feed each other everything, they even feed each other starters, “Do you want ice cream?”
Yes, I’d like some. Do you also want some?”

Banesicefe! Lalela la, banesicefe laba bantu, ngisho befonelana ebusuku mfowethu, “Hhayi, ivale wena…”
“Hhayi ngeke, ivale wena…”
They’re irritating! Listen here, these people are irritating, even when they phone each other at night, “No, you hang up…”
“No, you hang up…

“Ngiyakuthanda.”
“Nami ngiyakuthanda.”
“Ivale..”
“Angifuni ukuyivala…”
“Ok, ngizoyishiya kanjalo ngingayivalile-ke.”
“Hhayi, nami ngizoyishiya…”
“I love you”
“I love you too.”
“Hang up…”
“I don’t want to hang up…”

“Ok, I’ll just leave it, not hang up.”
Ok, I’ll also just leave it…”

Ey, banesicefeni! Fast forward, three months later. Abasafunani, izitha zokugcina. “Uyinja-nje uSbu. Angikaze ngihlangana nomfana onje empilweni yami…”
Man, they’re so irritating! Fast forward, three months later. They don’t want anything to do with each other, they’re worst enemies. “Sbu is such a dog. I’ve never come across someone quite like him in my whole life.

“Hhayi uNonhlanhla unesicefe, njalo uyangifonela…”
“Man, Nonhlanhla is irritating, she phones me all the time…”

Uwena kaptein angithi ubukade umbangele isicefe, umjwayeze ukuthi uyamfonela kawu10 ngosuku, useAddicted manje, awusakwazi ukuyiMaintan leyonto, ngoba uyinyoni.
It’s you man who was irritating her, you were getting her used to being called 10 times a day, she’s addicted now, and you can’t maintain this thing because you’re an idiot.

Kaptein, intombi ifonelwa kanye ngosuku, kumele uyijwayeze leyonto leyo. Ubuye ungawaPick Up amaCalls for no good reason, ukuze uma isekufonela ngelinye ilanga ayazi ukuthi, “Umthetho wakhe, uSbu unje.”
Bro, you should only call your girl once a day, you need to get her used to that. And you should leave it ringing every once in a while for no good reason, so that if she phones you one day [and doesn’t get you] she knows that, “Ah, it’s just how he is, Sbu is like that.”

Musa ukuba yinyoni, hhawu!
Stop being a idiot, jeez!

Leave a Reply

Close Menu