Short stories

Learn isiZulu through short translated stories

Inja noShaka badlala ibholapong #2

Zulu Voice note: Kwasukasukela! Cosu! Kwakukhona… Sampheka ngogozwana! Kwakukhona inja. Kwakungubani igama layo? Igama layo kwakunguGinger. There was a dog. What was it’s name? It’s name was Ginger. Kwakukhona ushaka

Read More »
Share on facebook
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Follow us

Close Menu