Short stories

Learn isiZulu through short translated stories

Ihhashi eliluhlaza njengotshani – A green horse.

Kwasukasukela! Cosu! Kwakukhona! Sampheka ngogozwana! Kwakukhona-ke ihhashi. Hhayibo, ihhashi? Ayikho leyonto! Hhayi cha, ikhona.  Kwakukhona ihhashi elincane noma elikhulu? Cha, kwakukhona ihhashi elincane eliluhlaza njengotshani. Hhayibo, ihhashi elincane eliluhlaza njengotshani?

Read More »
Ubhejane obegangile! – Naughty Rhino!

1. Kwasukasukela! Cosu! Kwakukhona! Sampheka ngogozwana! Bekukhona ubhejane omncane. Ubhejane ungene emanzini eAfros. Bebethuka kakhulu! Cosu cosu yaphela indaba! – 2. Kwasukasukela! Cosu! Kwakukhona! Sampheka ngogozwana! – Bekukhona ubhejane omncane.

Read More »

Bekukhona umndeni eMlazi. Bebekuphi eMlazi? Bona bebesekhaya. Bekukhona ubani ekhaya eMlazi? Bekukhona umama, nobaba? Cha, bekungekho ubaba, bekukhona umama, nogogo, nezingane ezimbili ezincane. Bekukhona usisi nobhuti. Usisi ubeneminyaka engu-5, futhi

Read More »
Share on facebook
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Follow us

Close Menu