Short stories

Learn isiZulu through short translated stories

Luphi the inja drinks coffee!

Embedded reading: #-1 “Ngicela ikhofi!” #0 Namhlanje kukhona uLuphi. ULuphi ulele olwandle. ‘Ngicela ikhofi!’ kusho uLuphi. #1 Namhlanje kukhona inja. Igama lenja nguLuphi. ULuphi ulele olwandle. Namhlanje akaphuzanga ikhofi. ULuphi

Read More »
Sit 1st Test Readings

Ugogo wayesejele: Kwakukhona ugogo ejele eWestville. Ugogo wayethanda imali kakhulu, wayefuna imali eningi, ngakho wantshontsha yonke imali lapho egembula, edlala ama-slots nabanye ogogo eSuncoast. Wabanjwa, bamfaka ejele eWestville. Mina ngamvakashela

Read More »
Greetings and small talk 🙂

Sanibona! Here’s a quick dialogue between two people greeting each other, finding out where each comes from and lives, what they’re doing in South Africa, and saying pleased to meet

Read More »
Ubhanana owayeyi-Catfish kuTinder!

Kwasukasukela! Cosu! Kwakukhona… Sampheka ngogozwana! Kwakukhona inkawu enhle nobhanana omubi. Igama lenkawu kwakunguGeorge futhi igama likabhanana kwakunguHannahbhanana. Babenzani uGeorge noHannah? Babesebenzisa omakhalekhukwini. Babasebenzisa iTinder. Kodwa kwakukhona inkinga. UHannah wayemubi angithi?

Read More »
Ingane eyayidukile eKruger Park

Kwasukasukela! Cosu! Kwakukhona… Sampheka ngogozwana! Kwakukhona-ke ingane. Igama layo kwakunguShaka ngoba wayenamandla njengoShaka Zulu. Wayekuphi uShaka? Hhayi, uShaka wayeseKruger, wayedukile eKruger futhi kwakukhona inkinga… UShaka wayelambile, wayefuna ukudla. Wayethanda ukuzingela

Read More »
Share on facebook
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Follow us

Close Menu