Short stories

Learn isiZulu through short translated stories

Umkhulu owayenemali – The rich Grandpa

Kwakukhona ugogo nomkhulu. Babekuphi? Babese-rank ekuseni. Babenzani? Babeyogibela itekisi. Umkhulu wabona ugogo. “Mkhulu, ubona ubani?” “Ngibona ugogo omuhle! Sawubona Sithandwa sami!” “Hhayibo! Ubani wena?” “Igama lami nguSibusiso, isibongo sami nguQwabe,

Read More »
Usisi wayenezinkinga eziningi kakhulu

Kwakukhona usisi owayegula kakhulu, wayenezinkinga eziningi. Sawubona Sisi! Yebo sawubona. Unjani? Ngiyagula kakhulu… Hhawu, nxese…Uphethwe yini? Ngiphethwe yisisu. Sori, sibuhlungu isisu? Yebo, sibuhlungu kakhulu. Nginesiyezi futhi… Hhawu, unesiyezi futhi? Yebo,

Read More »
Usisi owayenamanga – The girl who told lies

Kwakukhona usisi owayekhathele kakhulu. Sawubona Sisi! Yebo sawubona! Unjani? Ngikhathele kakhulu mina. Hhawu, yini ndaba? Ngilale late izolo. Ngiphuze ukulala. Hhawu, wenzeni izolo ebusuku? Ngibhale I-essay. Hhayibo, ayikho leyonto, unamanga,

Read More »
Oshaka abane babelambile – the four sharks were hungry.

Kwakukhona ubaba. Wayekuphi? WayeseUshaka. Wayefuna ukwenzani? Wayefuna ukubhukuda. Kwakungubani igama lakhe? Igama lakhe kwakunguSipho. “Sawubona Sipho!” “Yebo sawubona!” “Ufuna ukwenzani eUshaka?” “Ngifuna ukubhukuda nokudla I-ice cream ngoba kuyashisa.” USipho wabhukuda-ke.

Read More »
Chief Drinks… Dr Pepper!

Kwakukhona umama nobhuti. Babehlalaphi? Babehlala eThekwini eCato Manor. Babexoxa. Umama wayexoxa nobhuti. Kwakukhona ubani? Kwakukhona umama nobhuti. Babexoxa nini? Babexoxa ngo8 ekuseni ngomsombuluko (On Monday). UAmanda wathi, … “Ngiyajabula ukukwazi

Read More »
Share on facebook
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Follow us

Close Menu