Boy and Girl meet outside Checkers…

Boy and Girl meet outside Checkers…

Image result for boy charming girl

Embedded Reading

#1

“Ngiyakuthanda kakhulu.”

“Hhayi suka wena, uyadelela! Sala!”

#2

USdu noNqobile babonana ngaphandle kwakaCheckers.

“Ngiyakuthanda kakhulu.”

“Hhayi suka wena, uyadelela! Sala!”

“Hamba kahle Sisi…”

#3

USdu noNqobile babonana ngaphandle kwakaCheckers.

“Uphumaphi Sisi?”

“Hhayi ngiphuma esitolo.”

“Ngiyakuthanda kakhulu.”

“Hhayi suka wena, uyadelela! Sala!”

“Hamba kahle Sisi…”

#4

USdu noNqobile babonana ngaphandle kwakaCheckers. “Sawubona Sisi!”

UNqobile uyaphendula, “Yebo sawubona Bhuti.”

“Unjani Sisi?”

“Ngiyaphila, ngiyajabula ukukwazi Bhuti.”

“Ngiyabonga, nami ngiyajabula ukukwazi. Uphumaphi Sisi?”

“Hhayi ngiphuma esitolo.”

“Wenzeni ngempelasonto Sisi?”

“Ngiye olwandle Bhuti.”

“Ngiyakuthanda kakhulu.”

“Hhayi suka wena, uyadelela! Sala!”

“Hamba kahle Sisi…”

#5

USdu noNqobile babonana ngaphandle kwakaCheckers. “Sawubona Sisi!”

UNqobile uyaphendula, “Yebo sawubona Bhuti.”

“Unjani Sisi?”

“Ngiyaphila, wena unjani?”

“Nami ngiyaphila, ngiyabonga. Ngubani igama lakho Sisi?”

“Igama lami nguNqobile, wena ngubani igama lakho?”

“Hhayi, mina igama lami nguSdu.”

“Hhawu, ngiyajabula ukukwazi Bhuti.”

“Ngiyabonga, nami ngiyajabula ukukwazi. Uphumaphi Sisi?”

“Hhayi ngiphuma esitolo, wena uphumaphi?”

“Ngiphuma ejimini mina. Wenzeni ngempelasonto Sisi?”

“Ngiye olwandle Bhuti, wena?”

“Hhayi, mina bengijima. Ngiyakuthanda kakhulu.”

“Hhayi suka wena, uyadelela! Sala!”

“Hamba kahle Sisi…”

#6

USdu noNqobile babonana ngaphandle kwakaCheckers. USdu uyabingelela, “Sawubona Sisi!”

UNqobile uyaphendula, “Yebo sawubona Bhuti.”

“Unjani Sisi?”

“Ngiyaphila, wena unjani?”

“Nami ngiyaphila, ngiyabonga. Ngubani igama lakho Sisi?”

“Igama lami nguNqobile, wena ngubani igama lakho?”

“Hhayi, mina igama lami nguSdu. Ngubani isibongo sakho?”

“Isibongo sami nguMkhize, wena, ngubani isibongo sakho?”

“Hhawu, Khabazela! Cha, Sisi, isibongo sami nguMchunu.”

“O, zithini izithakazelo zakho?”

“Zithi, Macingwane, Yeyesa, Phakade, Wena waseNgonyameni, Jama ka Silwane, Nyanda yemi khonto, Phakade akagugi koze kuguge izingane zakhe”

“Hhawu, ngiyajabula ukukwazi Bhuti.”

“Ngiyabonga, nami ngiyajabula ukukwazi. Uphumaphi Sisi?”

“Hhayi ngiphuma esitolo, wena uphumaphi?”

“Ngiphuma ejimini mina. Wenzeni ngempelasonto Sisi?”

“Ngiye olwandle Bhuti, wena?”

“Hhayi, mina bengijima. Hawu Sisi, yaze yayinhle ingubo yakho!”

“Ngiyabonga Bhuti, zaze zazinhle izingubo zakho!”

“Ngiyabonga, hhawu Sithandwa sami, ngiyakuthanda kakhulu, uzokwenzani ngempelasonto?”

“Hhayi suka wena, uyadelela! Sala!”

“Hamba kahle Sisi…”

 

Leave a Reply

Close Menu