Abafana ababili abalambile – African Storybook

Abafana ababili abalambile – African Storybook

Sanibona Bafundi!

Here’s some study material taken from one of my evening group classes in Durban. the audio is a summary of the class based on this reading  from African Storybook. There’s also an app! So read the story on African storybook, then read the version below, and after try listening while reading the version below.

Have fun!

USifiso noSiyabonga balambile kakhulu. Ngenhlanhla ugogo wabo upheka amakhekhe. Upheka amakhekhe alishumi amancane.

“Hhawu, kunuka kamnandi Gogo!” kusho uSifiso. “Ubhakani?”

Ugogo uyaphendula, “Hhawu, ngiyabonga Sithandwa sami. Hhayi, ngibhaka amakhekhe alishumi amancane. Thathani amakhekhe! Yidlani nisuthe!”

USifiso uthatha amakhekhe amahlanu / awu-5, futhi uSiyabonga uthatha amakhekhe amane. Kukhona ikhekhe elilodwa kuphela elisalele ugogo.

USifiso noSiyabonga bayaganga kakhulu! Bekukhona amakhekhe alishumi, uSifiso uthathe amakhekhe amahlanu, futhi noSiyabonga uthathe amakhekhe amane. Bazoba yizidudla!

Manje ugogo uzobashaya, kufanele enze amanye amakhekhe ngoba umfundisi uzovakashela.

 

Leave a Reply

Close Menu